Samurai Shiba
Expression sheet and turnaround

Expression sheet and turnaround

Silhouette study and wardrobe exploration

Silhouette study and wardrobe exploration

A concept for a cartoon samurai shiba inu.